CBTT Nghị quyết Đại hội Cổ đông (Số 33-2016)

CBTT Nghị quyết Đại hội Cổ đông (Số 33-2016)