CBTT Báo cáo kết quả Phương án chào bán cổ phiếu đợt kế tiếp (phân phối lại) số cổ phiếu chào bán không hết và Phương án xử lý tiếp (Số 13-2017)

Xem file đính kèm