CBTT V/v Chốt danh sách Cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (Số 34-2017)

(1) Nghị quyết V/v Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017

(2) Thông báo chốt danh sách Cổ đông