Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Công ty CP Du Lịch Thành Thành Công công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 như sau:

(Mời quý Cổ đông click vào đường link để tải về)

 

1. Thông tin Chương trình

1.01 Thư mời họp

1.02 Chương trình họp

 

2. Tài liệu họp

2.01 Nội quy làm việc

3.01 Tờ trình phương án sáp nhập VNG

3.02 Tờ trình phát hành VNG

3.03 Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh

3.04 Tờ trình Thông qua dự thảo Điều lệ sửa đổi

3.04.01 Bảng so sánh Điều lệ

3.04.02 Điều lệ sau sáp nhập

3.05 Tờ trình Niêm yết bổ sung cổ phiếu

3.06 Tờ trình Phương án kinh doanh sau sáp nhập

3.07 Tờ trình Dự thảo hợp đồng sáp nhập

3.07.01 Hợp đồng sáp nhập

3.08 Tờ trình Thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Cường Dũng


4.01 Phiếu biểu quyết


5.01 Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ 2017


6.01 Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017

 

7.01 Biên bản họp Nghị quyết ĐHĐCĐ BT 2017