Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Vui lòng xem các file đính kèm dưới:

  1. Thư mời tham dự đại hội
  2. Các tờ trình
  3. Báo cáo ban điều hành
  4. Báo cáo ban kiểm soát
  5. Báo cáo hội đồng quản trị

Các tài liệu khác:

  1. Tóm tắt sửa đổi điều lệ và điều lệ
  2. Dự thảo hợp đồng sáp nhập
  3. Quy chế quản trị nội bộ