Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (bổ sung)

Công ty CP Du Lịch Thành Thành Công công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (bổ sung)

 

 

 

Vui lòng xem các file đính kèm dưới:

  1. Dự thảo hợp đồng sáp nhập
  2. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2018
  3. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu ESOP