Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (bổ sung)

Vui lòng xem các file đính kèm dưới:

  1. Dự thảo hợp đồng sáp nhập
  2. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2018
  3. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu ESOP